+421 949 347 397
Krovy za najlepšie ceny.

O krovoch

 

Systém nosníkov lisovaných oceľovými styčníkovými doskami s prelisovanými tŕnmi, známy skôr ako systém "Gang-Nail" (z angl. "skupina klincov"), vznikol na konci 50. rokoch dvadsiateho storočia v USA. Stavebné konštrukcie vytvorené pomocou integrovaných styčníkových dosiek patrí medzi najmodernejšie a najúspornejšie technológie tejto kategórie. Variabilita výroby umožňuje použiť tento konštrukčný systém v mnohých smeroch. Ako strešné a stropné väzníky, trámové rošty, nosné rámy panelových drevostavieb, bedniace prvky pre betonársky priemysel a mnoho ďalších.

 

Výroba styčníkových konštrukcií je veľmi produktívna. Používa sa predovšetkým fošňové rezivo o vlhkosti okolo 20%. Obvyklé profily prierezu sú 50 x 80 – 240 mm. Požiadavky na materiál, výrobu, dokumentáciu a pod. určuje technická norma ČSN EN 14250 Drevené konštrukcie – Požiadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými doskami s prelisovanými tŕnmi. Vlastná výroba vyžaduje špeciálnu uhlovú pílu, na ktorej sa pripravujú jednotlivé drevené prierezy a špeciálny veľkotonážny lis pre lisovanie spojov. Výhodné je vlastniť špeciálnu lisovaciu linku, ktorá pozostáva zo stacionárneho lisu a mobilného pracovného stola. Táto jednotka oproti iným, bežne používaným typom lisov, umožňuje minimalizovať čas na výrobu väzníkov a tým dosiahnuť veľmi vysokú výrobnú produktivitu a kapacitu.

 

Pracovný postup v krátkosti spočíva v tom, že najskôr sa na pracovný pojazdný stôl osadia oceľové spony, na ktoré sa položia vopred pripravené prierezy a osadia sa vrchné oceľové spony s prelisovanými tŕnmi. Jednotlivé styčníky takto zostaveného dielca sa zalisujú pomocou veľkotonážneho lisu (lisovací tlak až 30 ton). Na konci linky je zalisovaný väzník presunutý vyklápacím zariadením do vertikálnej polohy na pristavený vozík. Stôl sa vráti do pôvodnej polohy a je zostavovaný ďalší väzník.

 

Styčníkové dosky sú žiarovo pozinkované, do agresívneho prostredia sa používajú nerezové spony.

 

Prierezy sa pred lisovaním podľa použitia a potrieb impregnujú proti drevokazným hubám a hmyzu máčaním v impregnačnej vani.

 

Prevažnú časť produkcie tvorí práve strešná konštrukcia. Priehradovými väzníkmi so styčníkovými doskami sa dá v podstate vytvoriť akákoľvek strecha na takmer akýkoľvek pôdorys. Od najjednoduchších sedlových či valbových až po trechy manzardové, oblúkové a iné atypické.

Zastrešenie touto technológiou nahrádza zastrešenie klasickými technológiami (tesársky viazané krovy a zbíjané väzníky) a je vo všetkých parametroch efektívnejšia. Práve zo zbíjaných väzníkov a ručne zaklincovaných styčníkových dosiek sa systém "Gang-Nail" vyvinul. Dosky s prelisovanými tŕnmi viedli všeobecne k úsporám materiálu (ako dreva, tak aj spojovacích prostriedkov) a k možnosti prefabrikácie priehradových nosníkov. Styčníkové väzníky je možné použiť na zastrešenie rodinných a bytových domov, jedno i viacpodlažných objektov, priemyselných, poľnohospodárskych a športových hál, skladov, administratívnych budov, škôl, nákupných centier a pod. Je možné s nimi úspešne riešiť i požiadavky na využitie podkrovného priestoru (tzv. "štúdiové" väzníky) a tiež kompletné konštrukcie nadstavieb existujúcich rodinných či bytových domov.

Medzi hlavné výhody styčníkových väzníkov patrí veľká rozmerová a tvarová variabilita, vysoká produktivita práce, úspora materiálu a možnosť diaľkového nastavenia reziva (až 20-40% úspory v porovnaní s krovom). Ďalej statická "samonosnosť" (tesársky viazaný krov vyžaduje pevnú nosnú konštrukciu stropu alebo iného podkladu pre roznesenie reakcií od krovových prvkov), jednoduchá a rýchla montáž konštrukcie s minimálnymi nárokmi na ťažkú mechanizáciu a v neposlednom rade i fakt, že hlavným použitým materiálom je drevo, prírodná, energeticky nenáročná, ekologická a obnoviteľná surovina.

 

Strešná väzníková konštrukcia pozostáva z jednotlivých priehradových väzníkov, osadených v určitých osových vzdialenostiach (bežne 1 m). Väzníky sú kotvené priamo na ŽB venec, na pomúrnicu, alebo na oceľové profily pomocou oceľových spoj. prostriedkov.

 

K zaisteniu priestorovej stability celej konštrukcie je nutné väzníky navzájom zavetrovať. A to ako pozdĺžne, tak aj priečne v rovine strešnej. K zaisteniu obslužnosti a pravidelnej kontroly stavu strešného plášťa a nosné konštrukcie je obvykle v úrovni spodného pásu väzníkov umiestnená pochôdzia lavička.

 

Na horný pás väzníkov takto zmontovanej konštrukcie sa priamo pokladá nosná vrstva strešného plášťa, t.j. napr. bednenie, či latkovanie. Dolné pásy väzníkov zároveň tvoria stropný nosný systém.

 

Návrh väzníkov samozrejme podlieha statickému výpočtu, ktorý je vzhľadom ku svojej zložitosti a časovej náročnosti prevádzaný špeciálnym počítačovým programom.

 

Ako už bolo uvedené, priehradové väzníky lisované styčníkovými doskami s prelisovanými tŕnmi, umožňujú širokú škálu a variabilitu použitia. Určité obmedzenie pre ne platí snáď len v oblasti rozpätia. Stará norma ČSN 73 17 01 – Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií, upravovala maximálny rozpon väzníkov bez stredovej podpory na 30 m (je nutné však podotknúť, že z hľadiska empírie sú drevené styčníkové väzníky o rozponoch nad 26 – 27 m bez stredovej podpory cenovo nerentabilné v porovnaní s inými technológiami).

 

Neponúkame však len tradičné styčníkové konštrukcie. Zabezpečuje i dodávku a montáž klasických, tesárskych viazaných krovov a konštrukcií.
 

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Pozri web